Szanowni Państwo!

W 2020 roku Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego obchodzić będzie jubileusz stulecia swojego istnienia, a także ukazanie się setnego rocznika swojego organu prasowego – czasopisma Język Polski. Te prześwietne rocznice Zarząd Główny TMJP pragnąłby uczcić, organizując (we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk) konferencję naukową pod hasłem „Język polski - między tradycją a współczesnością”, która odbędzie się w dniach 16–18 kwietnia 2020 roku w Krakowie, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Do udziału w tej konferencji chcieliśmy serdecznie zaprosić wszystkich badaczy polszczyzny z kraju i z całego świata, aby wspólnie świętować i pochylać się nad jeszcze nie zgłębionymi tajemnicami języka polskiego. Szeroko zakreślony temat konferencji niech będzie świadectwem otwartości organizatorów na wszelkie pola tematyczne, zespoły problemowe i metodologie, z których kilka wymieniamy tylko jako przykłady:

 • • metodologia badań językoznawczych – dawne szkoły i nowe propozycje,
 • • polszczyzna wieków dawnych – nieznane fakty i nowe perspektywy badawcze,
 • • leksykografia języka polskiego – dorobek i potrzeby w tym zakresie,
 • • język polski w mediach – problemy stylistyczne, pragmatyczne i etyczne,
 • • gatunki tekstów dawnych i współczesnych,
 • • polszczyzna w szkole – dawne problemy i nowe metody,
 • • nauczanie języka polskiego jako obcego – wyzwania XXI wieku,
 • • lingwistyka komputerowa w refleksji nad polszczyzną współczesną i dawną,
 • • polszczyzna w badaniach korpusowych,
 • • dawny i współczesny język wsi – dialektologia i socjolingwistyka,
 • • system gramatyczny polszczyzny – 40 lat po „żółtej gramatyce”,
 • • polszczyzna jako język urzędowy i państwowy – rola instytucji w pielęgnowaniu języka,
 • • „polszczyzna kręgów zainteresowań” – leksyka socjolektalna i profesjolektalna,
 • • kodyfikacja, kultura języka i popularyzacja wiedzy o języku a współczesne potrzeby i oczekiwania Polaków.

Ufamy, że nasza konferencja stanie się prawdziwym świętem polszczyzny, jej miłośników i badaczy, niezależnie od szczegółowych zainteresowań i poglądów metodologicznych.

Z serdecznym pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Szanowni Państwo!

Z ogromnym żalem informujemy, że wskutek decyzji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakazującej organizacji wszelkich imprez naukowych przez uczelnię i na jej terenie do końca roku akademickiego 2019/2020, nasza konferencja jubileuszowa nie będzie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie (24-26 września bieżącego roku). Po analizie sytuacji epidemiologicznej i możliwych scenariuszy jej rozwoju Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego uznał, że jedynym rozwiązaniem zapewniającym to, aby odbyła się ona z zachowaniem rangi należnej wielkiemu jubileuszowi Towarzystwa, jest jej przeniesienie. Nowy termin konferencji to 27-29 maja 2021 roku.

Prawo udziału w tej przeniesionej konferencji będą mieć wszystkie osoby, których referaty przyjęto; będzie również możliwość zmiany tematu wystąpienia, całkowitej rezygnacji z udziału (ze zwrotem opłaty konferencyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi do 30 września br.); nie wykluczamy również przeprowadzenia dodatkowego naboru zgłoszeń.

Chcąc jednak, by pozostał trwały ślad tegorocznego jubileuszu, Komitet Organizacyjny postanowił rozpocząć jeszcze w tym roku proces wydania publikacji jubileuszowej. Miałaby ona szansę ukazać się na wiosnę 2021 roku. Podczas konferencji, która, mamy szczerą nadzieję, wtedy się wreszcie odbędzie, będą mogli Państwo przedstawić swoje artykuły w formie wystąpienia ustnego z prezentacją, a niedługo później tom mógłby zostać rozpowszechniony. W związku z tą sytuacją będą Państwo też mogli zmienić temat wystąpienia. Ta metoda publikacji materiałów konferencyjnych, na polskim gruncie dość nietypowa, często jest praktykowana podczas konferencji i kongresów organizowanych w różnych krajach świata. W przypadku naszej konferencji takie rozwiązanie daje gwarancję, że jubileuszowy tom ukaże się w miarę blisko 100-lecia TMJP, a nie – kilka lat później.

Publikacja ta będzie także okazją do prezentacji Państwa referatów przygotowywanych na wrzesień. Planujemy wydanie monografii wieloautorskiej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (znajdującym się na liście ministerialnej). Możliwość publikacji w planowanym tomie mają osoby, które już wniosły opłatę konferencyjną, a także osoby z niej zwolnione, Aby projekt ten mógł się ziścić, konieczne byłoby złożenie gotowych tekstów do tomu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września. Mamy nadzieję, że planowana publikacja, dzięki swej różnorodności tematycznej i metodologicznej, będzie świadectwem tego, jak po 100 latach realizujemy przesłanie założycieli Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, aby „krzewić rozumną miłość języka polskiego”.

Oczekiwania dotyczące objętości tekstów, sposobu formatowania, wprowadzania informacji bibliograficznej itd. przesyłamy w osobnym dokumencie (Zasady redakcyjne Wydawnictwa UP). Warunkiem publikacji tekstu będzie oczywiście uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie (pod adresem konferencji, tj. 100@tmjp.pl) chęci złożenia tekstu do tomu przygotowywanego w tym trybie, abyśmy mogli zaplanować prace redakcyjne i ich finansowanie.

Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia opłaty konferencyjnej został przedłużony do 30 września 2020 r. Osoby, które chciałyby zrezygnować z udziału w konferencji, proszone są o przesłanie tej informacji na adres konferencje@uj.edu.pl i 100@tmjp.pl,

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
Konferencji Język polski - między tradycją a współczesnością
Szanowni uczestnicy konferencji Język polski – między tradycją a współczesnością!

Z oczywistych dla wszystkich powodów nie udało się nam spotkać w kwietniu zeszłego roku, aby wspólnie świętować jubileusz stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i stu roczników czasopisma Język Polski.

Konferencja była dwukrotnie odkładana, teraz chcielibyśmy ją zorganizować w ustalonym wcześniej terminie, tj. w dniach 27– 29 maja 2021 roku, ze względu na wciąż utrzymującą się sytuację epidemiczną – w trybie całkowicie zdalnym.

Program konferencji mieliśmy w zeszłym roku już gotowy. Zakładamy jednak, że w ciągu minionych miesięcy Państwa plany albo sytuacja życiowa czy zawodowa mogły się zmienić i może ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z wygłoszenia referatu albo (w wypadku osób, które nie złożyły tekstu do tomu konferencyjnego) zmienić jego temat. Dlatego prosimy Państwa o ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia z ewentualną aktualizacją danych i jego odesłanie pod adresem 100@tmjp.pl najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Dalsze informacje w sprawie konferencji prześlemy Państwu, kiedy tylko zostaną ustalone..

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konferencji
Kraków, 15 marca 2021 r.

godz.
9:00 - 9:30 Otwarcie konferencji
9:30 - 14:30 Sesja plenarna
9:30 - 11:30
 • prof. dr hab. Bogusław Dunaj, PWSZ Tarnów,
  Troska o język polski w czasach przełomu

 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN,
  Kartki z dziejów Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: lata 1920–1939

 • prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, UJ, dr Krystyna Choińska, PWSZ Tarnów,
  Co znaczy dzisiaj miłośnictwo języka polskiego? Perspektywa komunikacyjna, edukacyjna, aksjologiczna

 • prof. dr hab. Stanisław Koziara, UP,
  Tematyka biblijna na stuletnich łamach „Języka Polskiego” – rekonesans
11:30 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka, UKW,
  O miłośnictwie języka polskiego (na przykładzie Oddziału Bydgoskiego TMJP)

 • dr hab. Maciej Rak, prof. UJ,
  Dziesięć lat Krakowskiego Oddziału TMJP (2010–2020) na tle stu lat Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

 • doc. PaedDr., Ph.D Jana Raclavská, PhDr., Ph.D. Jiří Muryc, Uniwersytet Ostrawski,
  Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej

 • dr hab. prof. UAM Michał Szczyszek,
  Czy i jak w polskim parlamencie mówi się o języku, języku polskim, miłośnikach języka polskiego, Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego? Na podstawie Korpusu Dyskursu Parlamentarnego (lata 1918-2019)
14:00 - 14:30 Dyskusja
14:30 - 15:30 Przerwa
15:30 - 18:00 Obrady w sekcjach
sekcja A
 • prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, UJ,
  Problemy związane z tworzeniem bazy zapożyczeń angielskich w języku polskim w ramach projektu GLAD (Global Anglicism Database)

 • dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP,
  Sto lat badań nad anglicyzmami w świetle nowych nurtów i metodologii badawczych w lingwistyce kontaktu

 • dr hab. Alicja Pstyga, UG,
  Perswazja a przekład (na podstawie tekstów prasowych)
 • dr Piotr Fliciński, UAM,
  Nazwiska i imiona muzyków oraz odmiana nazw miejscowych Wielkiej Brytanii i Irlandii w Słowniku poprawnej polszczyzny – wizja przyszłości. Szkic lingwokulturowy
 • mgr Aleksandra Tomaszewska, UW,
  Zapożyczenia unijne w mediach i prawie – analiza dystrybucji
sekcja B
 • dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM, dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, UAM,
  Jubileusz, rocznica a może urodziny? – leksykograficzne dywagacje na kanwie stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

 • dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN,
  Słownictwo z pola tematycznego kuchnia i sprzęty kuchenne w gwarze polskiej w obwodzie lwowskim

 • mgr Ilona Kulak, IJP PAN,
  Ludowy obraz świata utrwalony w nazwach roślin motywowanych miejscem występowania (na materiale podhalańskim)
 • mgr Ewa Sikora, UP,
  Leksyka dotycząca warunków bytowych górali podhalańskich na podstawie tekstów gwarowych
 • dr Oksana Baranivska, UJ,
  Rząd przyimków w języku polskim i ukraińskim: analiza porównawcza i błędy w użyciu
sekcja C
 • dr hab. Danuta Lech-Kirstein, dr hab. Anna Tabisz, UO,
  Emocjonalne techniki perswazyjne stosowane przez autorów blogów kulinarnych

 • dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US,
  Modyfikacje znaczenia i walencji związków frazeologicznych jako mechanizm frazeotwórczy

 • dr hab. Renata Dźwigoł, prof. UP,
  Frazeologizm (tam) gdzie diabeł mówi dobranoc w słowniku i w tekstach. Formy zmodyfikowane
 • dr hab. Agnieszka Piela, prof. UŚ,
  Żartobliwe archaizmy i anachronizmy w słownikach współczesnej polszczyzny
 • dr Magdalena Puda-Blokesz, UP,
  Mitologizmy frazeologiczne w najnowszych ujęciach lingwistycznych
sekcja D
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP,
  Obraz ubóstwa odzwierciedlony we frazemach z nazwami odzieży

 • dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. UŁ,
  Upadam do nóg JWW Pana Dobrodzieja… O formułach gestycznych w epistolografii polskiej XVIII wieku

 • dr Sylwia Przęczek-Kisielak, UJ,
  Nazwy zup w języku staropolskim

 • mgr Damian Herda, UJ,
  Wyrazy bliskoznaczne w świetle danych korpusowych (na przykładzie polskich klasyfikatorów nominalnych)
17:30 - 18:00 Dyskusja

godz.
9:00 - 11:00 Obrady w sekcjach
sekcja A
 • dr hab. Iwona Burkacka, UW, dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, UMK,
  Metodologia synchronicznego słowotwórstwa strukturalnego – przeszłość w badaniach słowotwórczych czy ich trwałe zaplecze?

 • dr hab. Danuta Roszko, UW, dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN,
  O zastosowaniu teoretycznych badań konfrontatywnych z językiem pośrednikiem w badaniach polonistycznych

 • dr Tatiana Kananowicz, UG,
  Semantyczna organizacja tekstu naukowego przez pryzmat bazowych modeli zdaniowych i ich transformacji

 • dr Agnieszka Dziob, PWr,
  Zastosowanie metod semantyki relacyjnej do analizy semantyki prefiksów czasownikowych
sekcja B
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, UAM,
  Życiorys językowy Adama Mickiewicza

 • prof. dr hab. Urszula Sokólska, UwB,
  Między erudycyjnością a potocznością. Uwagi o języku Tadeusza Boya-Żeleńskiego

 • dr Marzena Miśkiewicz, IJP PAN,
  Wykładniki stylizacji gwarowej w Młodości Jasia Kunefała S. Piętaka

 • dr Wojciech Kuska, AJP Gorzów Wlk.,
  Leksyka gospodarska w pierwszych powieściach Wiesława Myśliwskiego
sekcja C
 • dr hab. Anna Piechnik, UJ,
  Siksa, drob, źlamdok, pędrok, węzowica – znajomość i rozumienie gwarowych ekspresywizmów nazywających dzieci przez najmłodszych mieszkańców wybranych małopolskich wsi

 • dr hab. Błażej Osowski, UAM,
  Słowniki regionalne jako element badań długookresowych słownictwa w Wielkopolsce

 • dr hab. Katarzyna Sobolewska, IJP PAN,
  Język świadków historii. Relacja z Mazur

 • dr Agnieszka Wełpa-Siudek, IJP PAN,
  Język świadków historii. Opowieści z Warmii
sekcja D
 • dr hab. Ewa Horyń, prof. UP,
  Funkcja pamiątkowa nazw podziemnych wyrobisk w żupach krakowskich (XVI-XVIII w.)

 • dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG,
  Port-3City, CyLet i PomorSolABil – chrematonimiczne derywaty o podstawach wielowyrazowych a tendencje rozwojowe współczesnego słowotwórstwa (na materiale propozycji nadesłanych na konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego)

 • mgr Karolina Wróbel-Kącka, UP,
  Tendencje imiennicze w powiecie bocheńskim (na przykładzie księgi metrykalnej parafii Chronów z XIX wieku)

 • mgr Aleksandra Serafin-Wicher, IJP PAN,
  Nazwy trumien w polskich zakładach pogrzebowych
10:30 - 11:00 Dyskusja
11:30 - 11:30 przerwa
11:30 - 13:30 Obrady w sekcjach
sekcja A
 • prof. dr hab. Mirosław Bańko, UW,
  Językowe przejawy dyskryminacji (?) pieszych w Polsce

 • prof. dr hab. Anna Piotrowicz, prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, UAM,
  Wykluczenie i wykluczony we współczesnej polszczyźnie

 • dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ,
  Nazwy zjawisk niepożądanych z sufiksem –oza

 • mgr Małgorzata Słowik, UMCS,
  Kategoria odbiorcy projektowanego (intencjonalnego) na przykładzie exposé premierów polskich w latach 1919–2020
sekcja B
 • dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ,
  Konceptualizacje pojęcia BEZPIECZNY w świecie indoeuropejskim

 • dr Dariusz Piwowarczyk, UJ,
  Próba etymologii polskiego psa

 • mgr Jan German, UJ,
  Staropolskie kontynuacje gr. διάκονος. Studium przypadku z badań nad leksyką pochodzenia greckiego i łacińskiego w staropolszczyźnie

 • mgr Sylwia Gierczak, UMCS,
  Od szacowania do szacunku – rozwój znaczenia słowa szacunek w świetle danych leksykograficznych
sekcja C
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL,
  Hazard w historii języka polskiego

 • mgr Marek Marczak, UwB,
  Wróżbiarstwo i czary w Nowym Wielkim Dykcjonarzu Daneta-Koli

 • mgr Katarzyna Nowak, UW,
  Zolnica, dobnia, cedzidło, czyli o nazwach naczyń i narzędzi do wytwarzania mydła, świec, octów itp. w anonimowym poradniku z początku XIX wieku

 • lic. Małgorzata Garnek, UMCS,
  Język a tradycja narodowa. Stosunek Polaków do języka na podstawie komentarzy w dyskusji poprzedzającej Narodowe Czytanie 2018
sekcja D
 • dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD,
  Porównania w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych

 • dr hab. Magdalena Majdak, IJP PAN,
  O wymowie kaznodziei w świetle XIX-wiecznych podręczników do teologii pastoralnej

 • dr Anna Majewska-Wójcik, KUL,
  „Zwykle traktuję siebie albo zbyt pochlebnie, albo mieszam z błotem” - strategie autoprezentacyjne stosowane przez Czesława Miłosza w listach do Jarosława Iwaszkiewicza
13:30 - 14:30 Przerwa
14:30 - 17:00 Obrady w sekcjach
sekcja A
 • prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, dr Katarzyna Węgrzynek, IJP PAN,
  Wszechobecne na, czyli o ekspansji przyimka na we współczesnej polszczyźnie

 • dr hab. Małgorzata Pachowicz, PWSZ Tarnów,
  Grzeczność i agresja językowa w komentarzach internautów

 • dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR,
  Mecz tenisowy w przekazie telewizyjnym - multimodalna emisja z pespektywy odbiorcy

 • mgr Bogusław Bogusz, UJD,
  Metaforyzacja agresji słownej w języku komentarzy internetowych
 • mgr Sebastian Misiuk, UW,
  Maksymalne zbliżenie do słuchacza. Kategoria potoczności w radiowych serwisach informacyjnych
sekcja B
 • dr hab. Marcin Zabawa, prof. UŚ,
  Archeolog, lisek, dopalacz: o neosemantyzmach w potocznej polszczyźnie informatycznej

 • dr Agnieszka Jurczyńska-Klosok, UJ,
  Wyrażenia potoczne i wulgarne jako składniki polszczyzny tekstów zamieszczonych na wybranych blogach o tematyce podróżniczej (górskiej)

 • dr Barbara Żebrowska-Mazur, mgr Rafał Mazur, UJ,
  O odmianie środowiskowej języka księży – propozycja badawcza

 • mgr Barbara Drozd, UR,
  Specjalizacja znaczenia wybranych terminów medycznych na przykładzie czasopism branżowych

 • mgr Anna Falana-Jafra, UJD,
  Przyczynek do prototypowej kategoryzacji przestępstw i wykroczeń. Wybrane aspekty analizy kognitywnej polskiego języka prawnego na przykładzie Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń
sekcja C
 • dr hab. Joanna Kamper-Warejko, UMK,
  Ze studiów nad polskojęzycznym tłumaczeniem poradnika Piotra Krescencjusza (1571). Nazwy zwierząt

 • dr hab. Danuta Kowalska, UŁ,
  Między tradycją a nowoczesnością. O języku Psałterza Dawidowego Mikołaja Reja

 • dr hab. Beata Kuryłowicz, UwB,
  Największe dzieła polskiej leksykografii XVIII wieku (Nowy dykcjonarz Michała Abrahama Troca oraz Nowy wielki dykcjonarz Piotra Daneta i Dymitra Koli) z perspektywy współczesnych badań historycznojęzykowych: nowe wyzwania i potrzeby badawcze

 • dr Anna Lenartowicz-Zagrodna, UŁ,
  O czterech edycjach słownika Mikołaja Volckmara

 • dr Katarzyna Jasińska, IJP PAN,
  Na marginesie leksykografii średniowiecznej – łaciński Cornutus z polskimi glosami
sekcja D
 • dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka, UJ,
  Dyskurs handlowy Krakowa z końca XIX i początku XX wieku jako źródło do badań regionalizmów krakowskich

 • dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, UJ,
  Polszczyzna i Żydzi w publicystyce „Myśli Narodowej” w w latach 1921-1939

 • dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ,
  Dlaczego samochód? Z dziejów polskiego słownictwa motoryzacyjnego

 • dr hab. Dorota Suska, prof. UJD,
  Wykładniki „paktu faktograficznego” w strukturze osiemnastowiecznych gazet rękopiśmiennych Teodora Ostrowskiego: incipity źródłowe

 • mgr Magdalena Gozdek, UŁ,
  Antroponimy w służbie perswazji – na przykładzie „Odporu…” (1579) Erazma Glicznera
16:30 - 17:00 Dyskusja

godz.
9:00 - 10:45 Obrady w sekcjach
sekcja A
 • dr hab. Bożena Taras, prof. UR,
  Zagrożenia współczesnej polszczyzny

 • dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK,
  Dukaizmy – zabieg artystyczny, który zmieni system gramatyczny języka polskiego?

 • dr hab. Aleksandra Niewiara, UŚ,
  Walerego Pisarka „rozbiór polszczyzny” 20 lat później…
sekcja B
 • prof. dr hab. Aleksandra Janowska, UŚ,
  Kilka uwag o pleonazmach i tautologiach z perspektywy historyka języka

 • dr Joanna Duska, IJP PAN,
  Co z tym Niemaszem, czyli fraza nie masz w funkcji egzystencjalnej jako problem transkrypcji tekstów staropolskich

 • mgr Kacper Kardas, UMK,
  Zanegowane predykaty egzystencjalne w dawnej polszczyźnie
sekcja C
 • dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN,
  Gwarowy szkut ‘chłopak’ w polszczyźnie potocznej

 • dr hab. Justyna Kobus, UAM,
  Przydatność Wielkopolskich Słowników Regionalnych do badania fleksji gwarowej rzeczownika

 • mgr Katarzyna Zagłoba, UAM,
  Frekwencja części mowy w Wielkopolskich Słownikach Regionalnych i tekstach ciągłych
sekcja D
 • dr hab. Magdalena Pietrzak, prof. UŁ,
  Zaczątki sylwetki w prasie. Uwagi historyka języka

 • dr hab. Joanna Gorzelana, UZ,
  Sposoby realizacji gatunku wiadomości w „nowinach” zamieszczonych w „Monitorze” w 1768 roku

 • dr Ewa Rodek, IJP PAN,
  Sylwetka odbiorcy w dziełach z okresu II poł. XVII i I poł. XVIII wieku
10:15 - 10:45 Dyskusja
10:45 - 11:00 Przerwa
11:00 - 13:00
  Obrady plenarne
 • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, IJP PAN,
  Weryfikacja datowania wybranych jednostek leksykalnych na podstawie Słownika języka polskiego XVII i XVIII w. oraz Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.

 • dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ,
  Pozycja języka polskiego w nauce

 • dr hab. Dorota Jedynak, prof. UW,
  O potrzebie informacji pragmatycznych w słowniku ortoepicznym

 • prof. dr hab. Renata Przybylska, UJ,
  Przyimki a polityka
Dyskusja
Podsumowanie i zamknięcie obrad

Opłata konferencyjna

450 zł

Termin wniesienia opłaty: do 31 grudnia 2020 r.

Rejestracja

Patronaty:

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowskiprof. dr hab.
Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab.
Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Maria Biolik
 • prof. dr hab. Bogusław Dunaj
 • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
 • prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • prof. dr hab. Jan Miodek
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 • prof. dr hab. Anna Piotrowicz
 • prof. dr hab. Renata Przybylska
 • prof. dr hab. Alicja Pstyga
 • prof. dr hab. Marek Ruszkowski
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • prof. dr hab. Helena Synowiec
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
 • prof. dr hab. Maciej Mączyński
 • dr hab. Ewa Horyń, prof. UP
 • mgr Szymon Seweryn

 • Studenci Koła Naukowego Językoznawców UJ
 • Studenci Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP